Logo

Хөрөнгө оруулагчдын гомдол, хүсэлт хүлээн авах болон төрийн үйлчилгээний цахим системийн талаар танилцуулга уулзалт хийлээ

Хөрөнгө оруулагчдын гомдол, хүсэлт хүлээн авах болон төрийн үйлчилгээний цахим системийн талаар танилцуулга уулзалт хийлээ
Хөрөнгө оруулагчдын гомдол, хүсэлт хүлээн авах болон төрийн үйлчилгээний цахим системийн талаар танилцуулга уулзалт 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр Эдийн засаг, хөгжлийн яамны харьяа Нэг цэгийн үйлчилгээний төв дээр боллоо. Эдийн засаг, хөгжлийн яам байгуулагдсан цагаасаа эхлэн хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг дэмжих бодлого, арга хэмжээг тодорхойлох, хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд шат дараатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна. Энэ хүрээнд бодлогын дэмжлэгийг бодитоор үзүүлэх, хөрөнгө оруулалтын бүхий л үе шатад хөрөнгө оруулагч, бизнес эрхлэгчдийн тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг хангах, тулгарч буй бэрхшээл, саадыг арилгах тогтолцоог шинээр бүрдүүлэх замаар хөрөнгө оруулагчдад зориулсан дараах 2 цахим системийн талаар танилцуулах уулзалтыг зохион байгуулсан байна.

Хөрөнгө оруулагчаас гаргасан гомдлыг цахим хэлбэрээр бүртгэх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих систем /www.ipc.gov.mn/: Төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоогүй байдал нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдын эрх ашиг зөрчигдөх, бизнесийн үйл ажиллагаа доголдох, цаашлаад хөрөнгө оруулалтаа зогсоох, шинээр орж ирэх хөрөнгө оруулалт буурах үндсэн шалтгаан болж байна. Иймд Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас хөрөнгө оруулагчдад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийн талаарх мэдээллийг тогтмол хүлээн авах, гомдол, хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх, хөрөнгө оруулагчдаа бодитоор хамгаалдаг тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор /www.ipc.gov.mn/ цахим системийн шинэчлэн сайжруулсан хувилбарыг танилцууллаа. Хөрөнгө оруулагчаас гаргасан гомдлыг цахим хэлбэрээр бүртгэх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих систем /www.ipc.gov.mn/ буюу SIRM /Systemic Investor Response Mechanism/ системийг Монгол Улсаас гадна дэлхийн 15 улс нэвтрүүлсэн байдаг.

Хөрөнгө оруулагчдын цахим үйлчилгээний цахим систем /www.e-invest.mn/: Хөрөнгө оруулагч Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж эхлэхэд шаардлагатай, зөвшөөрөл, тодорхойлолтыг УБЕГ, ТЕГ, НДЕГ, ГИХГ зэрэг байгууллагад хандаж, олон үе шат, дамжлагатайгаар төрийн үйлчилгээг авдаг байсныг бууруулж, Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийг байнгын ажиллагаанд оруулж, 62 төрлийн үйлчилгээг нэг дороос авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Энэхүү ажлын үргэлжлэл болгон хөрөнгө оруулагчдад төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүндрэлгүй үзүүлэх зорилгоор цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем /e-invest.mn/-ийг хөгжүүлэн төрийн байгууллагуудаас олгодог лавлагаа, тодорхойлолтыг цахимаар авч, цаг хугацаа, зардал хэмнэх зэрэг хөрөнгө оруулагчдад таатай боломжуудыг бий болгосон байна. Түүнчлэн төрийн байгууллагууд хоорондоо цахимаар мэдээлэл солилцож, харилцан уялдаатай ажиллах бодит боломж бүрдсэн байна. Эдгээр цахим системүүд нь олон улсын сайн туршлагад нийцүүлэн хөгжүүлэлт хийснээрээ онцлог бөгөөд төр хувийн хэвшлээ сонсдог сайн жишээ болж төрөөс хөрөнгө оруулагчдад үзүүлэх үйлчилгээг илүү хүртээмжтэй болгосон байна.

Хэрэглэгчийн бүртгэл